Waarom is het beoordelen van blootstelling belangrijk?

Alle informatie die u nodig heeft om het blootstellingsniveau van werknemers te beoordelen

Om de risico's van chemische producten in te schatten, heeft u veiligheidsinformatie over deze producten en de blootstelling nodig.

Met het actueel wettelijk stoffen- en blootstellingsregister krijgt u hier grip op.

Ga meteen aan de slag met onze antwoorden op veel gestelde vragen.​

1

Op basis waarvan weten we of de mate van blootstelling veilig is?

Door het blootstellingsregister goed op te stellen en doorlopend te actualiseren. Ook moet u registeren wie aan welke C en M producten worden blootgesteld binnen uw organisatie om op die manier te voldoen aan de extra registratieverplichting voor deze producten.
Kijk hoe je dit kan doen

2

Hoe groot is de blootstelling aan chemische producten bij ons op de werkvloer?

Maak een inschatting van de blootstelling, laat deze inschatting verifiëren door een kerndeskundige en laat waar nodig metingen uitvoeren.
Kijk hoe je dit kan doen

3

Moeten we de blootstelling altijd meten op de werkvloer?

U moet de blootstelling meten wanneer deze te dicht bij de gestelde grenswaarde komt, namelijk meer dan 30% van de gestelde grenswaarde. En natuurlijk wanneer de blootstelling meer is dan de grenswaarde.
Kijk hoe je dit kan doen

4

Hoe zorg ik ervoor dat de blootstelling binnen de gestelde richtlijnen blijft?

Leg hiervoor een blootstellingsregister aan met van alle producten onder meer: – Dampspanning, oplosbaarheid en verschijningsvorm van de componenten. – Grenswaarden van alle componenten. – Registratie van aard, mate en duur van de blootstelling die u heeft geschat of heeft laten meten. Controleer of de blootstelling niet hoger is dan de gestelde grenswaarde.
Kijk hoe je dit kan doen

5

Wat moet ik doen als de blootstelling hoger is dan de grenswaarde?

Als de blootstelling meer dan 1/3 van de grenswaarde is, laat dan metingen uitvoeren om er zeker van te zijn dat het geen risicovolle situatie is. Als de blootstelling hoger is dan de grenswaarde, stop dan direct de werkzaamheden en schakel een arbeidshygiënist in.
Kijk hoe je dit kan doen

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van uw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese  wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Veelgestelde vragen

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Het is aan te raden om eerst de gevaren van de aanwezige producten in het wettelijk stoffenregister te registreren. Denk hierbij ook aan de koppeling van producten aan een werkplek en aanvullende registraties (bijvoorbeeld voor CMR producten).

Op basis van deze gegevens kunt u een eerste prioritering van de risico’s maken. Het inschatten, meten en registreren van de blootstelling kunt u vervolgens doen aan de hand van deze prioritering.

Hoewel het SDS een goed handvat is voor het wettelijk stoffenregister, moet u altijd zelf de gegevens controleren en eventueel aanvullen. Zo moet u de classificatie van de componenten in rubriek 3 controleren om te zien of er naast de CLP classificatie nog aanvullende landgebonden CMR classificaties zijn. Leveranciers vermelden deze vaak niet op het SDS. De Nederlandse CMR lijst vindt u hier.

Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of er (p)ZZS, SVHC of VOS in het product zitten. Voor meer informatie over alle verschillende lijsten die u moet raadplegen, verwijzen wij u graag naar onze complete whitepaper over dit onderwerp.

Wanneer u alle actuele informatie over de aanwezige producten gecontroleerd en geregistreerd heeft, is het verstandig om de blootstelling eerst te schatten met behulp van kwantitatieve schattingstools. De resultaten hiervan moet u vastleggen in een register.

Als de uitkomst van de schatting de grenswaarde overschrijdt, moet u direct het werkproces aanpassen zodat de grenswaarde niet overschreden wordt. In dit geval mag u tijdelijk PBM’s inzetten om de blootstelling terug te dringen. Vervolgens moet u op zoek gaan naar een passende, structurele oplossing volgens de arbeidshygiënische strategie.

Als de uitkomst van de schatting in de buurt komt van de grenswaarde is het raadzaam om een meting uit te laten voeren door een arbeidshygiënist. Een schatting is immers altijd minder nauwkeurig dan een meting.

Al deze overwegingen moet u registreren en laten controleren door een arbeidshygiënist.

Om er echt zeker van te zijn dat de registratie op orde is en de schattinsgtool op de juiste manier is ingevuld, moet een kerndeskundige (bijvoorbeeld een arbeidshygiënist) dit controleren. Diegene kan op basis van zijn of haar eigen bevindingen verklaren of de schattingen kloppen en of de uitkomsten representatief zijn. Een kerndeskundige kan ook een toelichting op de gemaakte keuzes schrijven waar dat nodig is.

Ja, dit is een wettelijke verplichting, zowel voor het stoffenregister als voor het blootstellingsregister. Mocht er binnen uw organisatie ook gebruikgemaakt worden van CMR (carcinogene, mutagene, reprotoxische) producten, dan ben u ook verplicht om een aanvullende registratie hiervan bij te houden. Voor meer gedetailleerde informatie over de wettelijke verplichtingen, verwijzen wij graag naar onze complete whitepaper.

Ja, dit is zeer belangrijk. U bent verplicht om de stand van de wetenschap te volgen in uw veiligheidsbeleid. Dat betekend dat het beleid gebaseerd moet zijn op actuele informatie. Er zijn een aantal zaken die u moet doen om dit voor elkaar te krijgen:

  • Zorg ervoor dat u actuele SDS’en ontvangt van uw leveranciers en deze informatie controleer en verwerkt in uw stoffenregister.
  • Controleer of de componenten in de aanwezige producten op de nieuwe CMR lijst van het SZW staan die jaarlijks in januari en juli wordt gepubliceerd.
  • Controleer periodiek of de componenten in de aanwezige producten op andere geactualiseerde lijsten staan, zoals de (p)ZZS, SVHC en VOS lijsten.
  • Volg de nieuwe ATP’s vanuit REACH om te controleren of de wijzigingen hierin van toepassingen zijn op uw producten.
  • Controleer periodiek of de grenswaarden waarmee u de blootstelling vergelijkt nog actueel zijn.
  • Als er wijzigingen zijn in uw productgegevens of de grenswaarden voor uw producten, bereken dan opnieuw of de blootstelling nog binnen de veilige grenzen vallen.

Alle bovenstaande zaken kunt u ook door Toxic laten controleren en actualiseren. Klik hier voor meer informatie over onze oplossingen.