logo Ministerie-van-Infrastructuur-en-Waterstaat

Wijzigingen luchtregelgeving in Activiteitenregeling

Overgangsrecht ZZS bijlage 12B stofklassenlijst gewijzigd

Voor de stoffen en stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling milieubeheer is het overgangsrecht aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023.

Dit zijn stoffen en stofgroepen die een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) zijn, maar in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld. In het Activiteitenbesluit in 2016 zijn deze stoffen en stofgroepen alsnog in een ZZS stofklasse geplaatst, met een overgangstermijn tot 2025. Deze is nu verkort tot 1 januari 2023,

De afwijkende waarden die in bijlage 12b zijn vermeld gelden dus niet meer tot 1 januari 2025, maar tot 1 januari 2023. Daarom moeten ook deze stoffen per 1 januari 2023 voldoen aan de grensmassastroom en emissiegrenswaarde zoals bepaald in artikel 1.3b van de Activiteitenregeling:

tabel 2.5-artikel2.5-7 activiteitenbesluit

Waarom inkorting van het overgangsrecht?

De overgangstermijn tot 2025 is er voor om bedrijven de gelegenheid te geven technische maatregelen te nemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2018 geconstateerd dat bedrijven (nog) geen aanstalten maken om de emissies terug te dringen. Daarom heeft IenW (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om het overgangsrecht in te korten. Dit is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en hierover is gecommuniceerd in de Adviesgroep Industriële Emissies op 27 september 2018 en 28 maart 2019.

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nodig om de inkorting van het overgangsrecht ook vast te leggen in de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 november 2021. 

De wijzigingen zijn op 5 november in werking getreden. (zie Staatscourant nr 2022 25973).

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.