E171-titaandioxide-titaniumdioxide-vermijden-nanodeeltjes-gevaarlijk-1

Wijzigingen CLP Titaandioxide per 1 oktober 2021

Nieuwe EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide (titaniumdioxide)

De belangrijkste wijziging in de CLP Verordening heeft betrekking op de toevoeging van twee aanvullende etiketteringselementen (EUH-zinnen):

Nieuwe EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide (titaniumdioxide)

De belangrijkste wijziging in de CLP Verordening heeft betrekking op de toevoeging van twee aanvullende etiketteringselementen (EUH-zinnen):

EUH211 – “Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.”

EUH212 – “Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.”

Deze zinnen dienen per 1 oktober 2021 op de verpakking te worden gebruikt in de volgende situaties:

EUH211 is van toepassing op vloeibare mengsels die 1% of meer titaandioxidedeeltjes met een aerodynamische diameter van 10 μm of minder bevatten.

EUH212 is van toepassing op vaste mengsels die 1% of meer titaandioxide bevatten.

Titaandioxide heeft verschillende functies en wordt daarmee voor verschillende toepassingen gebruikt. De stof wordt vanwege zijn helderwitte kleur vaak gebruikt als pigmen en kleurstof in inkt, verf en correctievloeistoffen. Omdat titaandioxide tevens ultraviolette straling absorbeert en reflecteert wordt de stof ook vaak gebruikt in sprays voor de behandeling van (buiten)textiel. Naast verven en sprays wordt deze stof gebruikt in katalytische deklagen, plastics, papier, farmaceutische producten en zonnebrandcrèmes. Minder bekende toepassingen zijn verpakkingen, cosmetica, tandpasta’s en voedsel. Als u dergelijke producten op de Europese markt verkoopt is het daarom van belang om te beoordelen of u uw verpakkingen moet herzien.

Als u dergelijke producten op de Europese markt verkoopt is het daarom van belang om te beoordelen of u uw verpakkingen moet herzien.

Naast de twee nieuw toegevoegde EUH-zinnen voor mengsels met titaandioxide, bevat Verordening EU 2020/217 navolgende wijzigingen:

  • Twee stoffen (604-083-00-X en 611-159-00-6) worden verwijderd uit bijlage VI van de CLP-verordening;
  • Twaalf vermeldingen in bijlage VI worden herzien;
  • 17 nieuwe stoffen worden aan de tabel met stoffen met een geharmoniseerde indeling toegevoegd;

Alle wijzigingen worden per 1 oktober 2021 van kracht, met uitzondering van de wijzigingen die betrekking hebben op pek en koolteer (CAS nummer 65996-93-2). Deze laatste wijzigingen zijn reeds van kracht sinds december 2019.

De wijzigingen in de CLP Verordening kunnen van invloed zijn op de gevarenindeling van uw mengsel(s). Als u in uw mengsels stoffen gebruikt waarvoor een geharmoniseerde indeling is toegevoegd aan de CLP Verordening, kan dit invloed hebben op de gevarenindeling van uw mengsel(s). Mogelijk is uw product anders ingedeeld dan voorheen en moet u uw verpakkingen hierop aanpassen.

Indien uw mengsel stoffen bevat waarvoor een wijziging in de CLP Verordening wordt doorgevoerd, is het ook van belang dat u de informatie in rubriek 2 van het veiligheidsinformatieblad actualiseert. 

Zie voor cosmetica ook https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0850&from=EN

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.