Wijziging van tabel 3 van bijlage VI van de CLP-Verordening door het verschijnen van ATP 18

Onlangs verscheen de gedelegeerde Verordening  (EU) 2022/692 tot wijziging van bijlage VI, tabel 3 van de CLP-verordening (1272/2008). De wijziging is gedaan met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, afgekort ATP (adaptation to technical progress). De Verordening is al in werking getreden en is van toepassing met ingang van 1 december 2023.

De lijst van geharmoniseerde classificatie en etikettering (tabel 3) wordt als volgt gewijzigd:

  • Er zijn 39 stoffen toegevoegd.
  • Van 17 stoffen die al in tabel 3 zijn opgenomen, is de classificatie gewijzigd.
  • Eén stof is uit de tabel verwijderd.

Hoe komt zo’n ATP nu tot stand?

De geharmoniseerde indeling van bepaalde, vaak zeer zorgwekkende gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische en sensibiliserende stoffen wordt ook wel aangeduid als CLH (classification and labelling harmonisation). Deze harmonisatie is gedaan om een passend en doeltreffend risicobeheer in de hele EU te waarborgen. In de loop van de jaren zijn er stoffen aan toegevoegd aan de lijst, of is de classificatie gewijzigd van stoffen die al op de lijst staan.

De CLH-procedure voor het laten opnemen van stoffen in de geharmoniseerde tabel 3 is als volgt:

  • Een bevoegde instantie van een lidstaat of een fabrikant, importeur of gebruiker van een stof doet bij de ECHA een voorstel om een stof toe te voegen aan tabel 3.
  • De ECHA publiceert de intentie voor opname in de ‘Registry of Intentions’ op de website.
  • Daarna volgen conformiteitscontroles en een openbare raadpleging.
  • Het Comité risicobeoordeling (RAC) buigt zich over dit voorstel en stelt daarover een advies op.
  • Op basis van het advies wordt een stof al dan niet opgenomen in tabel 3.

De indeling van de stoffen en mengsels in de geharmoniseerde tabel 3 moeten door alle partijen in de keten worden toegepast, van fabrikant tot gebruiker. Je moet dus goed in de gaten welke stoffen in tabel staan en welke nieuwe stoffen via de ATP’s worden toegevoegd of gewijzigd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32020R0692

https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling

Goed om te weten: in Toxic Productregistratie wordt nieuwe wetgeving meteen opgenomen en aangepast, zo ook de ATP 18. Voor bedrijven die in Toxic de registratie van hun producten hebben belegd, is dit meteen zichtbaar.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.