tweede_kamer_0

Samenvatting moties over het ZZS-register

Op 3 oktober 2023 zijn in het Tweeminutendebat Leefomgeving 4 moties ingediend naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. Van deze vier moties zijn de eerste drie aangenomen en over de vierde is nog niet gestemd, dit zal alsnog zo snel mogelijk worden gedaan. Hieronder zullen de moties kort worden toegelicht, gevolgd door de kernpunten die aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

In de motie van Haverkort, Hagen en Van Esch wordt verondersteld dat het voorgestelde ZZS-register dubbele gegevensaanlevering van bedrijven vereist. Dit is echter niet het geval, aangezien de informatie die al bij bevoegde gezagen is ingediend, zal worden gebruikt in het register. De invoering van het register zal het werk voor bedrijven en bevoegde gezagen vereenvoudigen en uniformeren. De motie wordt positief ontvangen en zal worden overgenomen.

De tweede motie, van Van Esch en Beckerman, vraagt om onderzoek naar de geschiktheid van het ZZS-register voor het registreren van emissies van mobiele bronnen en het gebruik van bestaande informatiebronnen zoals de emissieregistratie. Het onderzoek wordt parallel uitgevoerd aan de procedure voor de invoering van de ZZS-emissiedatabase, vanwege de dringende behoefte aan een landelijke emissiedatabase. Het belang van de procedure voor de invoering van het ZZS-register blijft hoog.

De derde motie, van Van der Plas, heeft betrekking op het geheim blijven van informatie over staatsgeheime activiteiten. De laatste motie Hagen, Van Esch en De Hoop kan worden uitgevoerd met behulp van het nieuwe ZZS-register, waarbij bevoegde gezagen de gegevens kunnen benutten voor de controle van emissies van bedrijven. Het industriële emissieregister wordt als een ambitieuze eerste stap gezien om ZZS-emissies op landelijk niveau te registreren, en er wordt snel actie ondernomen om het voorstel voor te leggen aan de Raad van State.

Uit bovenstaande moties, zullend de volgende kernpunten worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het ZZS-register wordt ingevoerd om een nationaal overzicht te bieden van de industriële ZZS-emissies van bedrijven met vergunningen. Bedrijven zullen na de invoering hun gegevens via dit systeem aan hun bevoegde gezag verstrekken, wat de bestaande wettelijke verplichting voor ZZS-emissies ondersteunt.

Er zijn drie moties die met dit voorstel effectief kunnen worden uitgevoerd. Het betreft onder andere het in kaart brengen van mobiele bronnen van ZZS-emissies, wat wordt gesteund en opgenomen in het Impulsprogramma Chemische Stoffen. Op dit moment kan het ZZS-register echter nog geen emissies van mobiele bronnen bevatten vanwege verschillende wettelijke kaders en het specifieke doel van het register. Werk wordt verricht om deze emissies in kaart te brengen en ze uiteindelijk in het ZZS-register op te nemen of via alternatieve methoden te delen.

De brief is afgestemd met DGLM (directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken), en de wijziging bij AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) voor het ZZS-register kan na de indiening van de moties worden voorgelegd aan de Raad van State, waardoor naar verwachting het register medio 2024 operationeel kan zijn.

Bron: Rijksoverheid

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.