RIVM breidt lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen uit

RIVM breidt lijst met potentieel ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ uit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt. Deze lijst, die bedrijven en vergunningverleners helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, bevat nu 404 stoffen. Sinds de vorige update in oktober 2023 zijn 44 nieuwe stoffen toegevoegd en 13 stoffen verwijderd.

De wijzigingen in de lijst omvatten stoffen die bij nader onderzoek niet voldoen aan de criteria voor potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen of die inmiddels als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn geclassificeerd. Zo zijn er bijvoorbeeld vier stoffen verwijderd omdat ze niet onder de definitie van de PFAS-restrictie vallen. Acht stoffen werden eerder dit jaar al van de lijst gehaald omdat ze aan de ZZS criteria zijn gaan voldoen, waaronder twee vormen van PFOA en twee vormen van nonylfenol.

Verschil ZZS en pZZS

ZZS zijn chemische stoffen die ernstige gezondheids- of milieuschade kunnen veroorzaken. De classificatie is gebaseerd op artikel 57 van de Europese REACH Verordening (EG) 1907/2006. Stoffen die als ZZS worden aangemerkt, hebben eigenschappen zoals kankerverwekkendheid (Carcinogeen), mutageniteit (Mutageen, veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) of reproductietoxiciteit (schadelijk voor de voortplanting). Deze stoffen zijn ingedeeld in categorieën 1A of 1B, waarbij bewijs is gebaseerd op gegevens voor de mens (1A) of op diergegevens (1B). pZZS zijn stoffen die mogelijk aan de ZZS criteria voldoen, maar nog niet als zodanig zijn geclassificeerd. De reden hiervoor kan zijn dat er nog niet genoeg gegevens beschikbaar zijn of dat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog niet is voltooid. De pZZS-lijst dient als een voorzorgsmaatregel om de emissie van deze stoffen te beperken totdat hun status definitief is vastgesteld.

REACH en CMR-Stoffen

De REACH Verordening speelt een cruciale rol bij het beheren van de risico’s van chemische stoffen. Onder de REACH-regelgeving wordt er continu gewerkt aan de evaluatie en prioritering van stoffen. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden in de Public Activities Coordination Tool (PACT).

Daarnaast zijn in het Risico’s van stoffen zoeksysteem nu ook stoffen opgenomen die in de CLP (Classification, Labelling and Packaging) verordening als CMR categorie 2 zijn ingedeeld, op verzoek van gebruikers. Dit omvat stoffen die beperkt bewijs hebben van kankerverwekkendheid, mutageniteit of reproductietoxiciteit.

Doel en gebruik van de pZZS-Lijst

De pZZS-lijst is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het bevoegd gezag kan bedrijven die een vergunning aanvragen, vragen om nader onderzoek te doen als zij potentieel ZZS uitstoten. Dit helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen uit voorzorg te beperken. Informatie over het toepassen van deze lijst is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en wijzigingen ten opzichte van vorige versies zijn terug te vinden in het zoeksysteem van de RIVM. Stoffen kunnen van de lijst worden verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt of omdat de zorg niet onderbouwd kan worden.

Conclusie

De bijgewerkte lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen is een belangrijke stap in het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Bedrijven en vergunningverleners worden aangemoedigd om deze lijst te gebruiken om de uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren en zo bij te dragen aan een veilige en gezonde leefomgeving.

Toxic adviseert haar gebruikers om op de hoogte te blijven van veranderingen wat betreft (p)ZZS. Via Toxic Productregistratie heb je een heel eenvoudig overzicht van alle (p)ZZS stoffen. Wij houden dit voor je bij, zodat jij je kan richten op effectief beleid hierop voor jouw organisatie. Zo werken wij aan een wereld waarin werk geen leven meer kost!

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.