European-Union-Flag

Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Er is een achttal mededelingen van een autorisatie voor en het toegestane gebruik gedaan. Het betreft 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (4-tert-OPnEO). In PbEU C 463 van 16 november 2021 is een achttal samenvattingen opgenomen van een

besluit van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV  bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Het betreft hier 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (4-tert-OPnEO) voor verschillende houders.

Kortom de stof 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated staat inmiddels op de autorisatielijst (en ook nog op SVHC-lijst). Dat betekent dat bedrijven de stoffen die onder deze groep vallen alleen in de handel kunnen brengen als zij daarvoor toestemming hebben gekregen. In de Pb C463 is dat gebeurd. Met daarbij ook de verwijziging naar het besluit 2013/255gbvb. 

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.