Reactie van het Nederlandse kabinet op de openbare raadpleging over de herziening van REACH

Begin dit jaar heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend over de herziening van de REACH-verordening, de verordening waarin de EU-regels voor chemische stoffen zijn ondergebracht. De verordening kan stoffen aanmerken als gevaarlijk of zeer zorgwekkend, en een verbod instellen op bepaalde stoffen. Het doel van REACH is het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de mens en van het milieu door betere en tijdige identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

De openbare raadpleging die nu heeft plaatsgevonden, werd al aangekondigd in de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen uit 2020, die als doel heeft om een gifvrij milieu zonder verontreiniging te bereiken. Deze strategie stelde meerdere problemen vast in de werking en uitvoering van de REACH-verordening. Zo duurt het bijvoorbeeld te lang voordat een verbod op een bepaalde stof tot stand komt en is er onvoldoende aandacht voor de effecten van het combineren chemische stoffen. Ook zijn de procedures voor registratie en controle op chemische stoffen te complex.

Om deze problemen aan te pakken wordt een reeks mogelijke maatregelen overwogen, die in de vragenlijst van de consultatie aan de orde komen:

  • Herziening van de registratie-eisen, waaronder het aanscherpen van de informatie-eisen om een effectieve identificatie te bewerkstelligen van alle kankerverwekkende stoffen en stoffen met kritisch gevaarlijke eigenschappen, en het invoeren van de verplichting tot registratie van bepaalde polymeren.
  • Invoering van beoordelingsfactoren voor mengsels (Mixtures Assessment Factor(s) – MAF).
  • Vereenvoudiging van de communicatie in de toeleveringsketens.
  • Herziening van de bepalingen voor dossier- en stoffenbeoordeling.
  • Hervorming van het autorisatie- en beperkingsproces.
  • Herziening van bepalingen voor controle en handhaving.

Op grond van artikel 11 van het Verdrag van de Europese Unie heeft de Commissie de plicht om consultaties met belanghebbende partijen uit te voeren om er zo voor te zorgen dat de EU transparant en coherent te werk gaat. Deze openbare raadpleging is daarom een belangrijk middel om bewijsmateriaal te verzamelen ter ondersteuning van het EU-beleid.

Het Nederlandse kabinet heeft onlangs aan de voorzitter van Tweede Kamer zijn antwoord op deze openbaar raadpleging gestuurd, met een ingevulde vragenlijst en een uitgebreide bijlage met opmerkingen en toelichtingen. De reactie is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/23/consultatie-inzake-aanpassing-regelgeving-chemische-stoffen-reach

Strategie voor duurzame chemische stoffen voor een gifvrij milieu – Europa decentraal

https://echa.europa.eu/nl/consultations/current

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.