OSOA

Naar een harmonieuze aanpak: Eén stof, eén beoordeling – (OSOA)

In het Nederlandse beleid opereren verschillende ministeries soms met tegenstrijdige benaderingen als het gaat om stoffen die zowel effect hebben op volksgezondheid als milieu. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) hanteert bijvoorbeeld een mildere benadering van stoffen die in de agrarische sector bekend staan als gewasbeschermingsmiddelen, terwijl het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) deze simpelweg als pesticiden bestempelt volgens het Drinkwaterbesluit. Het Drinkwaterbesluit is een Nederlandse wetgeving die normen vaststelt voor de kwaliteit van drinkwater, om de veiligheid ervan te waarborgen. Het reguleert onder andere de grenswaarden voor chemische en microbiologische parameters in water bestemd voor menselijke consumptie.

Milieurisico’s en geneesmiddelen

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen centraal. Aan de andere kant kijken IenW en de waterschappen kritisch naar de milieu-effecten van farmaceutische producten, die vaak eindigen in waterwegen en bodem. Deze medicijnresten vormen een toenemend probleem, waarbij Europese belastingmaatregelen worden overwogen om de emissies te verminderen.

Beleidscoördinatie en uitvoering

Ondanks de uiteenlopende belangen streeft de overheid naar compromissen die acceptabel zijn voor alle betrokken ministeries. Dit streven naar eenduidige emissiereducties kan echter leiden tot beleidsmaatregelen die niet altijd optimaal zijn voor waterkwaliteit, maar begrijpelijk vanuit bredere beleidsoverwegingen.Een significant probleem binnen het Nederlandse beleidslandschap is de verkokering tussen verschillende ministeries als het gaat om de risicobeoordeling van chemische stoffen. Elke kolom hanteert zijn eigen (eco)toxicologische normen, wat kan leiden tot inconsistenties in de beleidsuitvoering. Een stof die als veilig wordt beschouwd door het ene ministerie kan door het andere ministerie als potentieel schadelijk worden bestempeld, afhankelijk van de toegepaste normen en beleidskaders.

Voorstel voor harmonisatie

Vanuit de Europese Green Deal en de Strategie voor duurzame chemische stoffen in 2020 is een voorstel gedaan voor een ‘One Substance – One Assessment (OSOA)’-aanpak. Het doel hiervan is om de risicobeoordeling en toelatingsbeleid te harmoniseren tussen verschillende beleidsdomeinen. Dit zou moeten leiden tot consistenter beleid dat zowel de gezondheid van mens als milieu beter beschermt.

Noodzaak van samenhang

Het blijft belangrijk om te streven naar een samenhangende aanpak om ervoor te zorgen dat de gezondheid van mens en milieu effectief wordt beschermd tegen schadelijke stoffen. Het OSOA-initiatief biedt een veelbelovend raamwerk om deze complexe uitdagingen aan te pakken. Met een betere coördinatie tussen ministeries en een uniforme aanpak van risicobeoordeling kunnen we de tegenstrijdigheden in het huidige beleid verminderen en een consistente bescherming van het milieu en de volksgezondheid waarborgen.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.