Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen

Let op! Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs een aantal stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS-stoffen zijn stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten extra voorzichtig zijn. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de juiste maatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken en de risico’s voor mens en milieu te minimaliseren.

Het wettelijk kader rond ZZS-stoffen

Deze stoffen zijn nu extra belangrijk omdat ze zijn opgenomen in internationale regelgeving, zoals de ATP21 en de REACH SVHC kandidaatslijst. De ATP21 is de 21e aanpassing van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Het ADR is een internationaal verdrag dat regels en voorschriften vaststelt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. REACH is een verordening van de Europese Unie die tot doel heeft de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. SVHC (Substances of Very High Concern) is de Engelse benaming voor ZZS-stoffen.

Het belang van grip op ZZS-stoffen

De toegevoegde stoffen variëren vanwege verschillende redenen, waaronder hun classificatie als CMR-categorie 1A/B of hun vermelding op de REACH SVHC kandidaatslijst. De classificatie als CMR 1A/B geeft aan dat een stof potentieel gevaarlijk is vanwege de mogelijkheid om kanker te veroorzaken, genetische mutaties te veroorzaken of schadelijk te zijn voor de voortplanting. Sommige van deze stoffen worden individueel als ZZS geïdentificeerd, terwijl andere onder een groep vallen die als ZZS wordt beschouwd. Het is belangrijk voor bedrijven om de lijst van toegevoegde stoffen te controleren en hun processen en procedures dienovereenkomstig aan te passen.

Het toevoegen van deze stoffen aan de ZZS-lijst benadrukt het belang van veilig werken met chemische stoffen en het naleven van internationale regelgeving om de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

De stoffenlijst

Stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst, omdat ze zijn opgenomen in de ATP21 als CMR categorie 1A/1B deze stoffen zullen worden toegevoegd aan de geharmoniseerde indeling, tabel 3 van de CLP-verordening.  

Deze stoffen zijn nu opgenomen in de ZZS-lijst: 

CAS- NREG-NREngelse stofnaam
68953-84-4  273-227-8  1,4-benzenediamine, N,N’-mixed Ph and tolyl derivatives*  
1478-61-1  216-036-7  4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol  
822-36-6  212-497-3  4-methylimidazole*  
59-89-2  627-564-6  4-nitrosomorpholine*  
577705-90-9  479-100-5  benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate*  
75768-65-9  278-305-5  benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)  
18755-43-6  242-555-3  dimethyl propylphosphonate  
   701-135-4  reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane  
   947-368-7  reaction mass of 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl) ethylidene]bis[phenol] (1:1)  
   943-265-6  reaction mass of 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)  
99-97-8  202-805-4  N,N-dimethyl-p-toluidine  
*Deze stoffen zijn verplaatst van de potentiële ZZS-lijst naar de ZZS-lijst.  

Stoffen die zijn opgenomen in de ZZS-lijst omdat ze in de SVHC-lijst staan.  

EG- NREngelse stofnaam
   17-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol  
221-573-5  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol*  
438-340-0  2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one*  
284-987-5  2-(isononylphenoxy)ethanol  
248-762-5  2-(nonylphenoxy)ethanol  
248-291-5  2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol  
248-292-0  20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol  
255-695-5  26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol  
   29-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol  
248-294-1  29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol  
293-926-1  3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-, branched  
260-678-0  44-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol  
223-445-4  bumetrizole*  
270-966-8  phenol, methylstyrenated  
   monteponite  
700-960-7  oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol*  

Overige stoffen

EG- NREngelse stofnaam
263-502-0  (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate  
246-332-1  2-ethylhexanoic acid, cerium salt  
230-822-7  2-ethylhexanoic acid, chromium salt  
243-169-8  2-ethylhexanoic acid, iron salt  
221-625-7  potassium 2-ethylhexanoate  
244-846-0  2-ethylhexanoic acid, copper salt  
240-085-3  2-ethylhexanoic acid, manganese salt  
251-807-1  2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt  
254-020-1  2-ethylhexanoic acid, compound with 2,2′,2”-nitrilotriethanol (1:1)  
278-031-6  2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)  
261-460-8  2-ethylhexanoic acid, compound with tributylamine (1:1)  
286-272-3  hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic  
245-018-1  2-ethylhexanoic acid, zirconium salt  
267-499-7  bismuth tris(2-ethylhexanoate)  
205-249-0  calcium bis(2-ethylhexanoate)  
260-386-3  cerium tris(2-ethylhexanoate)  
205-250-6  cobalt bis(2-ethylhexanoate)  
295-032-7  cobalt, borate 2-ethylhexanoate complexes  
236-562-0  manganese bis(2-ethylhexanoate)  
219-536-3  strontium bis(2-ethylhexanoate)  
206-108-6  tin bis(2-ethylhexanoate)  
225-726-7  tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannane  
807-672-1  triethylmethylammonium 2-ethylhexanoate  

Boek nu een gratis Toxicproductregistratie demo. Zo weet u binnen 1 uur wat wij voor u kunnen betekenen.

Of bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.