Inspectie SZW programma “Bedrijven met gevaarlijke stoffen”.

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In het Jaarplan 2016 is aangekondigd dat de Inspectie begin 2016 start met het programma “Bedrijven met gevaarlijke stoffen”.

In het eerste half jaar van 2016 is sprake van een forse toename van het aantal meldingen van (dodelijke) ongevallen, aldus Asscher. Hij schrijft dat vanwege de grote maatschappelijke aandacht voor de (langjarige) gevolgen van het gebruik van gevaarlijke stoffen door bedrijven, zoals Lycra en Teflon door Dupont, eenmalig diepgaander onderzoek gedaan wordt om hieruit lessen te kunnen trekken.

Dit onderzoek vraagt veel tijd en capaciteit van met name de Inspectie SZW. Daarnaast doen zich op het terrein een specifieke groep bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015)  een aantal nieuwe ontwikkelingen voor die leiden tot extra werkzaamheden die in 2016 deels tijdelijk, zoals de piek in beoordeling veiligheidsrapporten en kennisgevingen, deels structureel (meer juridisering, meer samenwerking, meer handhaving, meer reactief dan actief) zijn.

Daarom zal de Inspectie minder vaak deelnemen aan gezamenlijke inspecties van Brzo-bedrijven, aldus de minister. Hij stelt dat de Inspectie binnen haar capaciteit de deelname baseert op een risicoafweging ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, hetgeen soms -aldus de Brzo partners- op gespannen voet staat met het uitvoeren van integraal Brzo-toezicht.

Asscher verwacht dat de werkzaamheden in 2017 meer ruimte voor risicogestuurd werk, inspecties gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en Brzo inspecties, zouden moeten geven.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en…

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.