Wet-en-Regelgeving-1 (1)

Gevaarsindeling van CMR-stoffen – wettelijke kaders Europese en Nederlandse wetgeving

We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling zoals die in Toxic® (Safety Solution) wordt gehanteerd voor CMR-stoffen.

We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling wordt gehanteerd voor CMR-stoffen. Dit omdat in veel gevallen het product volgens het (M)SDS niet is ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch maar bijvoorbeeld volgens Toxic (Safety Solution) wel. Enige toelichting over dit punt is dus op zijn plaats. De Nederlandse Arbowetgeving geeft aan dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR-stoffen te beschermen. Vanuit deze zorgplicht moeten zij ervoor zorgdragen dat de producten waarmee er in hun bedrijf wordt gewerkt, goed zijn ingedeeld ofwel geclassificeerd. De SZW-lijst is door de Nederlandse overheid samengesteld om uw producten juist te classificeren.

Download de uitleg.

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.