Klimaatverandering

Gevaarlijke stoffen en de energietransitie

Nederland staat voor de uitdaging om klimaatverandering te beperken door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen, met als doel een bijna volledig duurzame en CO2-neutrale energievoorziening tegen 2050. Een belangrijke strategie hiervoor is de overgang naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, waterkracht-, zonne-, bodem- en buitenluchtwarmte. De energietransitie heeft over het algemeen een positief effect op de gezondheid en veiligheid in Nederland, maar dit is niet zonder consequenties: bij de productie van materialen en technologieën voor deze energiebronnen kunnen potentieel schadelijke chemische stoffen aanwezig zijn, zoals lood in zonnepanelen en zware metalen in accu’s en batterijen. 

Impulsprogramma Chemische stoffen 

In het kader van het Impulsprogramma Chemische Stoffen 2023-2026 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een eerste verkenning uitgevoerd om de kansen en risico’s van grote maatschappelijke transities, met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen voor mens en milieu, in kaart te brengen. Er wordt benadrukt dat meer kennis nodig is over het gebruik van gevaarlijke stoffen, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), in deze energietechnologieën. Er is een inventarisatie gemaakt van materialen en technologieën waarin ZZS mogelijk voorkomen. Hoewel bij sommige materialen en technologieën ZZS zijn geïdentificeerd, ontbreekt er nog informatie over andere. 

Nieuwe technologieën 

Gezien de groeiende toepassing van bestaande en nieuwe energietechnologieën, zoals waterstofopslag en geavanceerde batterijtechnologieën, is het van belang om potentiële risico’s van deze stoffen op tijd te onderkennen. Dit geldt ook voor het veilig verwerken of recyclen van materialen die niet langer bruikbaar zijn. Informatie over de samenstelling van materialen is heel belangrijk voor overheden bij het nemen van vergunningsbeslissingen. 

Milieurisico’s 

Het RIVM benadrukt het belang van initiatieven om milieurisico’s beter te begrijpen, zoals bij windturbines en zonnepanelen. Dit biedt mogelijkheden om ook aandacht te besteden aan het gebruik van ZZS in de hele productieketen en om waar mogelijk veiligere alternatieven te bevorderen. Het rapport roept op tot meer kennis over de emissies van gevaarlijke stoffen gedurende de hele levenscyclus van energietechnologieën en pleit voor bewustwording van veiligheidsaspecten bij alle betrokken partijen. Deze informatie is van belang om een evenwichtige afweging te maken tussen klimaatwinst en mogelijke risico’s voor mens en milieu. 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.