Gepubliceerde wijzigingen van de CLP-Verordening grote impact

We schreven een paar maanden geleden al over de Herziening Indeling Etikettering en Verpakking (CLP) die op komst was. Het gaat om de aanpassing van gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008).

Deze wijziging, opgenomen in de  Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 is nu op 31 maart jl. officieel gepubliceerd door de Europese Commissie. Hiermee is bekend geworden wanneer de wetgevingen van kracht gaan worden en wat deze inhouden. Het betekent dat etiketten op de verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers bijgewerkt moeten worden. De herziening zal daarom een groot effect hebben op alle sectoren in de chemische keten.

Belangrijkste wijzigingen

Een belangrijke wijziging is dat er aantal nieuwe gevarenklassen aan de CLP-verordening moeten worden toegevoegd. Het betreft de volgende klassen:

 • Hormoonontregelaars met gevolgen voor de menselijke gezondheid, categorie 1 en 2.
 • Hormoonontregeling met gevolgen voor het milieu, categorie 1 en 2.
 • Persistente, bioaccumulerende en toxische of zeer persistente, zeer bioaccumulerende eigenschappen, met als categorieën PBT-eigenschappen en zPzB-eigenschappen.
 • Persistente, mobiele en toxische of zeer persistente, zeer mobiele eigenschappen, met als categorieën PMT en zPzM.

Ook worden er EU-gevarenaanduidingen opgenomen, die moeten fungeren als H-aanduidingen (hoofdgevaaraanduidingen):

 • EUH380 – Kan hormoonontregeling bij de mens veroorzaken.
 • EUH381 – Wordt ervan verdacht hormoonontregeling bij de mens te veroorzaken.
 • EUH430 – Kan hormoonontregeling in het milieu veroorzaken.
 • EUH431 – Wordt ervan verdacht hormoonontregeling in het milieu te veroorzaken.
 • EUH440 – Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen.
 • EUH441 – Sterke accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen.
 • EUH450 – Kan langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.
 • EUH451 – Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken.

Pictogrammen

De pictogrammen, die essentieel zijn om informatie over gevaren over te brengen, worden toegevoegd aan de gevareninformatie met betrekking tot de nieuwe gevarenklassen zodra deze in het VN-GHS zijn opgenomen. Mocht het zo zijn dat er voor deze nieuwe gevarenklassen nieuwe pictogrammen worden aangemaakt, dan moet hierover eerst op het niveau van het VN-GHS overeenstemming worden bereikt.

Ingangsdata herziening

De herziening betekent dat etiketten op de verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers bijgewerkt moeten worden. De herziening zal een groot effect hebben op niet alleen alle sectoren in de chemische keten, maar ook op de inbedding van deze nieuwe regeling in de REACH-wetgeving en in de betreffende wet- en regelgevingen van de lidstaten.

Vandaar dat in de gedelegeerde verordening, die op 20 april 2023 in werking treedt, voor de verschillende klassen een toepassing in de tijd is aangegeven, voor stoffen en mengsels afzonderlijk.

Stoffen moeten uiterlijk vanaf 1 mei 2025 worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de nieuwe regels. Stoffen die vóór 1 mei 2025 in de handel zijn gebracht, moeten uiterlijk 1 november 2026 worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de nieuwe regels.
Mengsels moeten uiterlijk vanaf 1 mei 2026 ingedeeld zijn volgens de nieuwe regeling. En voor mengsels die vóór 1 mei 2026 in de handel zijn gebracht geldt dat dit tot 1 mei 2028 niet hoeft.

Gezondheidsgevaren
KlasseCategorieënPictogramSignaalwoordH-zinGevarenaanduiding
Hormoonontregelaars met gevolgen voor de menselijke gezondheidCategorie 1 GevaarEUH380Kan hormoonontregeling bij de mens veroorzaken
 Categorie 2 WaarschuwingEUH381Wordt ervan verdacht hormoonontregeling bij de mens te veroorzaken
Milieugevaren
KlasseCategorieënPictogramSignaalwoordH-zinGevarenaanduiding
Hormoonontregeling met gevolgen voor het milieuCategorie 1 GevaarEUH430Kan hormoonontregeling in het milieu veroorzaken
 Categorie 2 WaarschuwingEUH431Wordt ervan verdacht hormoonontregeling in het milieu te veroorzaken
Persistente, bioaccumulerende en toxische of zeer persistente, zeer bioaccumulerende eigenschappenPBT-eigenschappen GevaarEUH440Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen
 zPzB-eigenschappen GevaarEUH441Sterke accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen
Persistente, mobiele en toxische of zeer persistente, zeer mobiele eigenschappenPMT GevaarEUH450Kan langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken
 zPzM GevaarEUH451Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

Over de CLP-Verordening

Het doel van de CLP-verordening is het identificeren van gevaren van chemische stoffen, zoals het veroorzaken van kanker, het verstoren van in het water levende organismen of het veroorzaken van allergie. Gevaren worden op basis van wetenschappelijke feiten geïdentificeerd.

Wanneer er voor een chemisch product gevaren worden geïdentificeerd, moeten producten die deze chemische stof bevatten, worden geëtiketteerd en/of verpakt voordat ze in de handel worden gebracht.

Op etiketten moet niet alleen het gevaar worden vermeld, maar ook advies over wat te doen om blootstelling aan de gevaarlijke chemische stof te vermijden en/of beperken en wat te doen in geval van accidentele blootstelling.

Ten slotte moeten antigifcentra volgens de CLP-verordening informatie ontvangen over de samenstelling en gevaren van chemische stoffen om passend advies te geven in geval van accidentele vergiftiging.

Het eerste doel van de CLP-verordening is met andere woorden om burgers, werknemers en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen en mengsels.

Het tweede doel is om binnen de EU de uitwisseling van chemische stoffen die binnen de Europese interne markt vrij kunnen circuleren te vergemakkelijken, wanneer deze volgens de CLP-criteria naar behoren zijn geëtiketteerd en verpakt.

Bronnen: EUR-Lex en Overheid.nl

19-04-2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.