Focus Arbeidsinspectie 2023-2026 bekend

In 2023 focust de Arbeidsinspectie zich op of werkgevers zich aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers beter te beschermen tegen risico’s van blootstelling en zware ongevallen.

Onlangs verschenen tegelijkertijd het meerjarenplan 2023-2026 en het Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Arbeidsinspectie voor de komende vier jaar. Wat dat betekent voor het komende jaar is uitgewerkt in het jaarplan 2023.

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket is toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen. Daartoe heeft de Arbeidsinspectie 22 hoofdrisico’s geprioriteerd, die in aparte (toezicht)programma’s zijn ondergebracht.

Voor gevaarlijke stoffen zijn de volgende hoofdrisico’s benoemd:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: kankerverwekkende, mutagene, reproductietoxische, sensibiliserende, irriterende en neurotoxische stoffen, en bijtende stoffen (deze laatste alleen reactief).
  • Zware ongevallen (Brzo/ARIE)

Het programma Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling heeft als hoofddoel om gezondheidsschade te voorkomen. Werkgevers moeten dan ook aantoonbaar verantwoordelijkheid nemen om werknemers beter te beschermen tegen risico’s van blootstelling. Het programma blijft erop gericht werkgevers te stimuleren dat zij duurzaam werk maken van het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling. Dat is nodig omdat binnen bedrijven er nog te vaak een beperkt bewustzijn bestaat van de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Het streven van het programma Procesveiligheid Brzo/ARIE is dat deze bedrijven aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om het risico op zware ongevallen te voorkomen. Het gaat daarbij om bedrijven met specifieke grote veiligheidsrisico’s rondom de opslag, productie of verwerking van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie houdt daartoe intensief toezicht op deze bedrijven.

Daarnaast is er nog het programma Asbest, dat toezicht houdt op de naleving van de regelgeving rondom asbest en de sanering ervan.

Jaarplan 2023

Deze programma’s zijn al meteen terug te zien in het jaarplan 2023. Bij het programma Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling richt de Arbeidsinspectie zich in 2023 specifiek op prioritaire stoffen zoals lasrook, houtstof en meelstof. Vanuit het programma worden inspecties uitgevoerd.
Wat het programma Procesveiligheid Brzo/ARIE 2023 betreft: in het eerste jaar na inwerkingtreding van de nieuwe ARIE-regeling is er een overgangsregeling. De Arbeidsinspectie richt zich komend jaar op het verzamelen en analyseren van informatie over de nieuwe ARIE-bedrijven, om op die manier een inspectiemethodiek en interventiestrategie voor de jaren erna te ontwikkelen.

Meer informatie:

8-12-2022


Dame en anderen in opleiding laptop geel

Opleiding Tip:

Wil je expert worden op het gebied van veilig werken met chemische producten en weten wat de Arbeidsinspectie allemaal verwacht? Volg dan de praktische driedaagse opleiding tot Certified Chemical Safety Expert®!

Download dan de studiehandleiding van CCSE!

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.