Er is door een groot aantal veiligheidsprofessionals gereageerd op de prijsvraag CCSE

Er is door een groot aantal veiligheidsprofessionals gereageerd op de prijsvraag. Er zijn 38 inzendingen. Waarvan er 17 een goed en volledig antwoord hebben gegeven. Uit de 17 goede inzendingen hebben we 1 winnaar geloot.

Zie de winnaar

Vragen

Vlampunt 

In een staalfabriek nabij hete ovens (ca. 8000C) wordt gewerkt met 2-octanon: C8H16O. Deze vloeistof heeft een vlampunt van 550C en een zelfontbrandingstemperatuur van 2950C.

1. Leg de twee begrippen vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur uit.

2. Geef aan of u maatregelen zou nemen en zo ja welke maatregelen u zou adviseren om brand of explosies te voorkómen. Refereer in uw antwoord aan de bij vraag 1 genoemde begrippen.

Beargumenteer uw antwoorden.

Antwoord vraag 1

 Vlampunt:

Die temperatuur (0C) van de vloeistof waarbij de vloeistof zoveel damp afgeeft dat deze damp vermengd met lucht door een vlam of vonk kan worden ontstoken.

 Zelfontbrandingstemperatuur:

De laagste temperatuur van een glasoppervlak waardoor een brandbare stof tot ‘zelfontbranding’ kan worden gebracht wanneer men er druppels van die vloeistof op laat vallen.

Zwavelkoolstof (CS2):    ca. 1000C

Benzine                           ca. 3000C

Aceton                                 5400C

Antwoord vraag 2

 Allereerst de arbeidshygiënische strategie:

Kan 2-octanon niet worden vervangen door een andere stof die minder brandgevaarlijk is (een veel hoger vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur) heet?

Zo niet, kan het werk met 2-octanon niet in een andere ruimte dan waar de oven staat, worden uitgevoerd?

Zo niet, kan de afstand tussen het werk met 2-octanon en de oven worden vergroot?

Kan een brandscheidingswandje of schot tussen de over het werk met 2-octanon worden geplaatst? Kan een afzuiginstallatie worden geplaatst bij de oven voor de warmteafvoer en bij het werk met 2-octanon  voor afvoer van vrijkomende dampen?

 Andere maatregelen:

Voer de kleding van de medewerkers uit in niet-polyester.

Plaats voldoende brandblusmiddelen en een nooddouche.

Voer het werk alleen uit wanneer in de nabijheid een tweede medewerker op roep- en/of zichtafstand aanwezig is.

Zorg tenslotte zorgen voor absorptiemiddelen.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.