Er is door een groot aantal veiligheidsprofessionals gereageerd op de prijsvraag CCSE

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Er is door een groot aantal veiligheidsprofessionals gereageerd op de prijsvraag. Er zijn 38 inzendingen. Waarvan er 17 een goed en volledig antwoord hebben gegeven. Uit de 17 goede inzendingen hebben we 1 winnaar geloot.

Zie de winnaar

Vragen

Vlampunt 

In een staalfabriek nabij hete ovens (ca. 8000C) wordt gewerkt met 2-octanon: C8H16O. Deze vloeistof heeft een vlampunt van 550C en een zelfontbrandingstemperatuur van 2950C.

1. Leg de twee begrippen vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur uit.

2. Geef aan of u maatregelen zou nemen en zo ja welke maatregelen u zou adviseren om brand of explosies te voorkómen. Refereer in uw antwoord aan de bij vraag 1 genoemde begrippen.

Beargumenteer uw antwoorden.

Antwoord vraag 1

 Vlampunt:

Die temperatuur (0C) van de vloeistof waarbij de vloeistof zoveel damp afgeeft dat deze damp vermengd met lucht door een vlam of vonk kan worden ontstoken.

 Zelfontbrandingstemperatuur:

De laagste temperatuur van een glasoppervlak waardoor een brandbare stof tot ‘zelfontbranding’ kan worden gebracht wanneer men er druppels van die vloeistof op laat vallen.

Zwavelkoolstof (CS2):    ca. 1000C

Benzine                           ca. 3000C

Aceton                                 5400C

Antwoord vraag 2

 Allereerst de arbeidshygiënische strategie:

Kan 2-octanon niet worden vervangen door een andere stof die minder brandgevaarlijk is (een veel hoger vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur) heet?

Zo niet, kan het werk met 2-octanon niet in een andere ruimte dan waar de oven staat, worden uitgevoerd?

Zo niet, kan de afstand tussen het werk met 2-octanon en de oven worden vergroot?

Kan een brandscheidingswandje of schot tussen de over het werk met 2-octanon worden geplaatst? Kan een afzuiginstallatie worden geplaatst bij de oven voor de warmteafvoer en bij het werk met 2-octanon  voor afvoer van vrijkomende dampen?

 Andere maatregelen:

Voer de kleding van de medewerkers uit in niet-polyester.

Plaats voldoende brandblusmiddelen en een nooddouche.

Voer het werk alleen uit wanneer in de nabijheid een tweede medewerker op roep- en/of zichtafstand aanwezig is.

Zorg tenslotte zorgen voor absorptiemiddelen.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.