Een stap voorwaarts in de richting van de OSOA-aanpak: één stof, één beoordeling

Een stap voorwaarts in de richting van de OSOA-aanpak: één stof, één beoordeling

De Raad van de Europese Unie heeft op 14 juni jl. een mandaat aangenomen voor de aanstaande onderhandelingen met het Europese Parlement over de OSOA-aanpak: één stof, één beoordeling. Het doel is de beoordeling van en de kennis over chemische stoffen in de EU te verbeteren. Dit sluit aan op de EU-strategie voor chemische stoffen voor een duurzamer en gifvrij milieu.

Momenteel zijn de Europese regels op het gebied van gevaarlijke, risicovolle stoffen hoofdzakelijk vastgelegd in de REACH-verordening, de Kaderrichtlijn Water, de POP-verordening (verordening voor persistente organische verontreinigende stoffen) en de RIE-richtlijn (Richtlijn Industriële Emissies). Deze verordeningen en richtlijnen hanteren verschillende lijsten met stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd. Die lijsten en de normen sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat wat volgens de ene verordening is toegestaan volgens een andere verboden is. Een onwenselijke situatie.

Om hier verbetering in aan te brengen heeft de Commissie in december 2023 drie voorstellen voor de OSOA-aanpak ingediend bij het Europese Parlement en de Raad:

  • Een richtlijn betreffende de overdracht van wetenschappelijke en technische taken.
  • Een verordening ter verbetering van de samenwerking tussen de Unie-agentschappen bevoegd voor chemische stoffen.
  • Een verordening tot oprichting van een gemeenschappelijk dataplatform voor chemische stoffen.

Doel hiervan is de beoordelingen van chemische stoffen in alle relevante EU-wetgeving te stroomlijnen, de kennis over chemische stoffen te versterken en te zorgen voor vroegtijdige opsporing van en maatregelen tegen nieuwe chemische risico’s. De aanpak van één stof, één beoordeling maakt deel uit van de Europese Green Deal.

Voor het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zal dit een uitbreiding van zijn taken met zich meebrengen. Zo zal ECHA gaan fungeren als beheerder van het gemeenschappelijke dataplatform, maar ook aanvragen voor vrijstelling van de lijst worden voortaan ingediend bij de ECHA en niet meer bij de Commissie. Daarnaast zullen de nieuwe regels een actieve samenwerking vereisen tussen de ECHA, andere EU-agentschappen en de Commissie.

Met dit onderhandelingsmandaat kan de Raad nu in ieder geval in onderhandeling treden met het Europese Parlement over de definitieve vorm van de wetgeving. De verwachting is dat daar binnenkort mee begonnen gaat worden.

Bronnen:
Raad van de Europese Unie: Beoordeling van chemische stoffen: Raad keurt mandaat voor onderhandelingen met Europees Parlement goed – Consilium (europa.eu)

EU-strategie voor chemische stoffen voor een duurzamer en gifvrij milieu: De EU-strategie voor chemische stoffen voor een duurzamer en gifvrij milieu – Consilium (europa.eu)

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.