De Europese Commissie publiceert ATP19 en ATP20

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Op 11 juli 2023 heeft de Europese Commissie ATP19 en ATP20 gepubliceerd tot wijziging van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1434 – ATP19 – zijn de noten X, 11 en 12 toegevoegd aan deel 1 (punten 1.1.3.1 en 1.1.3.2) van bijlage VI van de Verordening 1272/2008. De opmerkingen zijn bedoeld om duidelijkere richtlijnen te geven voor het classificeren van stoffen en mengsels op basis van hun reprotoxische eigenschappen.

.

De tekst van de noten is:

 • Noot X:
  De indeling voor de gevarenklasse(n) in deze vermelding is uitsluitend gebaseerd op de gevaarlijke eigenschappen van het deel van de stof dat alle stoffen in de vermelding gemeen hebben. De gevaarlijke eigenschappen van stoffen in de vermelding hangen ook af van de eigenschappen van het deel van de stof dat niet in alle stoffen in de groep voorkomt. Dit laatste moet worden geëvalueerd om te beoordelen of voor de gevarenklasse(n) in de vermelding (een) strengere indeling(en) (d.w.z. een hogere categorie) of een bredere indeling (aanvullende onderverdeling, doelorganen en/of gevarenaanduidingen) gerechtvaardigd is.
 • Noot 11:
  Mengsels moeten als giftig voor de voortplanting worden ingedeeld als de som van de concentraties van afzonderlijke boorverbindingen die als giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld in het in de handel gebrachte mengsel 0,3 % of meer bedraagt.
 • Noot 12:
  Mengsels moeten als giftig voor de voortplanting worden ingedeeld als de som van de concentraties van de afzonderlijke stoffen die onder deze vermelding vallen in het in de handel gebrachte mengsel gelijk is aan of hoger is dan de toepasselijke algemene concentratiegrens voor de toegewezen categorie of een in deze vermelding genoemde specifieke concentratiegrens.

.

Het betreft een wijziging in tabel 3 voor de volgende stoffen:

 • 2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan,
 • boorzuur,
 • diboortrioxide,
 • tetraboordinatriumheptaoxide-hydraat,
 • watervrij dinatriumtetraboraat,
 • het natriumzout van orthoboorzuur,
 • dinatriumtetraboraat-decahydraat en
 • dinatriumtetraboraat-pentahydraat.

De wijziging voor deze stoffen houdt in dat bij deze stoffen de in ATP19 toegevoegde noten moeten worden vermeld. Voor de stofgroep 2-ethylhexaanzuur en zouten daarvan betreft dit de noten A, X en 12. Voor de andere stoffen geldt de vermelding van noot 11.

Bron: ATP19 | ATP20

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.