ARIE-regeling na streefdatum 1 januari 2023 voor meer bedrijven van toepassing

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

SZW-logo

Deel op social media:

Er is een nieuw voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigingen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan bepaalde verplichtingen van de ARIE te voldoen.

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. (Redactie Toxic verwacht meer organisaties)

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening, waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde (zie deze bijlage  ‘Lijst van stoffen’, die wordt opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling, bron: Rijksoverheid). Dit lijkt op de systematiek die wordt gebruikt bij het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015. Meer specifiek wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015.

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. Ook moeten alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doen.

Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE gaan voldoen.

Wat is ARIE? 

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE (pdf, 110 kB)) uitvoeren. Gericht op het voorkomen van zware ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen (hoofdstuk 2, afdeling 2, Arbobesluit).

ARIE in plaats van AVR

Deze zogenaamde ARIE-regeling is in de plaats van de AVR-regeling (AVR = Arbeidsveiligheidsrapportage) gekomen die naast het Brzo 1999 voor een bepaalde categorie van bedrijven van kracht was.

Bedrijven kunnen vanwege de aanwezige soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen naast Brzo-bedrijf, ook ARIE-bedrijf zijn. De ARIE is verplicht voor de volgende categorieën van bedrijven (en geldt ook voor een zelfstandig werkende die een bedrijf als genoemd exploiteert):

bedrijven die al waren aangewezen of (hadden) moeten worden aangewezen in het kader van de AVR;

bedrijven die behoren tot de zogenaamde vervoersgebonden bedrijven (artikel 2.3a, Arbobesluit) en die een omgevingsvergunning voor een milieu-inrichting met gevaarlijke stoffen hebben;

ARIE-bedrijven die ook op grond van het Brzo 1999 tot de groep van PBZO-bedrijven behoren.

Niet van toepassing

De ARIE-regeling is niet van toepassing op:

bedrijven die tot de groep van VR-bedrijven behoren, met uitzondering van artikel 2.5f, gericht op het informeren van naburige bedrijven over risico’s op zware ongevallen;

bedrijven waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, categorie A en B-inrichtingen

Lees meer

Rectificatie Streefdatum nieuwe regeling is 1 januari 2023

Lees ook dit artikel: ARIE-regeling en mogelijk een nieuwe aanvullende wijze van toezicht per streefdatum 1 januari 2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.