Wat betekent de invoering van de Omgevingswet op 1-1-2024 voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen?

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en vele regelingen en voorschriften over onze leefomgeving in één wet. Doel is om procedures te stroomlijnen, regelgeving te harmoniseren en om sneller beslissingen te kunnen nemen. Maar wat heeft dit nu voor consequenties voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken?

Vorige maand is dan eindelijk de nieuwe Omgevingswet, die al in 2016 was aangenomen, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit nadat eind januari het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen zich unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024 hadden geschaard.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en vele regelingen en voorschriften over onze leefomgeving in één wet. Doel is om procedures te stroomlijnen, regelgeving te harmoniseren en om sneller beslissingen te kunnen nemen.

 

Maar wat heeft dit voor consequenties voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken?

Die moeten nu zich nu bijvoorbeeld naast de wetgevingen voor gevaarlijke stoffen ook houden aan het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Met ingang van 2024 worden dat milieubelastende activiteiten, die zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

 

Het begrip Inrichting komt te vervallen, en wordt vervangen door milieubelastende activiteit (MBA):

Infographic:

 

De belangrijkste ‘was-wordt’-tabellen

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving zijn de belangrijkste inhoudelijke veranderingen opgenomen in ‘was-wordt’-tabellen.

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zullen met name deze ‘was-wordt’-tabellen van belang zijn:

  • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
    In deze tabel staat uitgelegd wat de overgang van activiteit in plaats van inrichting inhoudt. Er wordt ingegaan op regels voor opslag van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen in verpakking, gevaarlijke stoffen in opslagtanks, en specifieke handelingen gevaarlijke stoffen. Ook wordt aangegeven wat de overgang betekent voor de keramische en metaal industrie, en de grafische sector en de sector papier & karton.
  • Luchtemissies, ZZS en geur
    In deze tabel aandacht voor wat de nieuwe omgevingswet betekent voor luchtemissies, ZZS en geur. Bij specifieke eisen wordt ook ingegaan op de VOS-maatregelen, de op- en overslag van stuifgevoelige goederen.
  • Externe veiligheid
    In deze tabel wordt een uitleg gegeven over de Bal (besluit activiteiten leefomgeving), die de aanwijzing milieubelastende activiteiten en voorschriften regelt. Deze is onder meer ook van belang voor Brzo- en Rrzo-bedrijven. Ook de PGS Nieuwe Stijl komt hier aan de orde. In deze tabel komt ook het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico aan de orde, met betrekking tot gevaarlijke stoffen, giftige stoffen en CMR-stoffen, inclusief specifieke activiteiten als tijdelijke opslag in verpakking, vloeistoffen in opslagtank of verpakking en explosieven in een brandveiligheidskast.
  • Voor Brzo-inrichtingen blijven veel eisen hetzelfde, waarmee de Europese Seveso-richtliijn wordt gevolgd. Wel krijgen ze in de Omgevingswet een andere naam: Seveso-inrichtingen. In de webinar Toezicht bij Seveso-richtlijnen onder de Omgevingswet wordt uitgelegd waar de regels uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) terechtkomen in de nieuwe wet.

 

Deze opsomming is zeker niet uitputtend. Afhankelijk van de activiteiten van je bedrijf kunnen er nog andere regels gelden.

Daarom is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op de speciaal voor de overgang naar de nieuwe Omgevingswet ingerichte website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

 

4-4-’23

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.