Focus van ECHA ligt steeds meer op stofgroepen

De laatste jaren heeft ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, de focus verlegd naar het werken met groepen stoffen in plaats van met individuele stoffen. Het doel hierbij was om het regelgevend risicobeheer voor zorgwekkende stoffen te versnellen.

Hoe gaat die indeling in groepen stoffen nu precies in zijn werk? Dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van
de volgende criteria:

 • De structurele gelijkenis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie over de identiteit
  van een stof in de ECHA-registratiedossiers en C&L-kennisgevingen. De identiteit van een stof
  wordt normaal gesproken beschreven door de chemische naam, het nummer (bijvoorbeeld een
  EC-nummer) en de chemische samenstelling. De stoffen worden geselecteerd uit alle
  geregistreerde stoffen in de ECHA-database, de belangrijkste informatiebron voor het zogeheten
  universum van chemische stoffen.

 

 • Read-across- en categorie-indelingen.
  Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die door de industrie is aangeleverd via
  de registratiedossiers en informatie van externe bronnen, zoals CLP, biociden,
  gewasbeschermingsmiddelen en persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s).

 

Download het artikel 

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.